Mario Nikolov

Painting

За да обясня поне малка част от отношението си към изкуството, ще перифразирам великия Ман Рей: „Което не мога да нарисувам, описвам или снимам. И обратно. Но сърцето ми е в живописта…” С моите картини, аз се връщам там, откъдето са тръгнали и преминали Кандински, Малевич, Мондриан, Макс Ернст, както и други техни „събратя” по дух, опитвайки се да припомня това, което е било, да споделя предчувствията си, да подредя, ако не света, то поне мислите и чувствата си. В цветове…
To explain my attitude towards art to a degree, I’ll paraphrase the great Man Ray: “Whatever I cannot paint, I depict by words or photograph it. And vise versa. However, my heart is in painting. With my art, I relate to where Kandinsky, Malevich, Mondrian (1872-1944), Max Ernst, and other “brothers” began, trying to recall what their ideas were about; to also share my presentiments and prearrange, if not the entire world, at least my own thoughts and feelings. In colors.